THOMMES v. HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.

No. A14-1818.