SIMECEK v. UNITED STATES NAT. BANK OF OMAHA, NEB.

Nos. 10834, 10835.