SENNE v. VILLAGE OF PALATINE, ILLINOIS

No. 13-3671.