ST. LUKE'S HOSPITAL OF KANSAS CITY v. U. S.

No. 77-0679-CV-W-5.