UNITED STATES v. SHAUGHNESSY

No. 119, Docket 22530.